PolishEnglishGerman

Mazury nad Morzem

Domki / Restauracja / Sporty wodne / Wędkarstwo

Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego STANICA WODNA

I Postanowienia ogólne

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby nie zakwaterowane a korzystające z infrastruktury ośrodka mogą przebywać tylko w wyznaczonych miejscach przez personel po uprzednim opłaceniu  wstępu  według cennika w Recepcji.
 4. Osoby nie zakwaterowane w ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia lub zgłoszenia swojego pobytu w Recepcji i dokonania stosownej opłaty.
 5. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Zarządu Ośrodka.

I Zasady zakwaterowania

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka w domkach, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
 • dokonania meldunku na podstawie okazanego ważnego dokumentu tożsamości
 • wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika
 1. W godzinach od 22:00 do 6:00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
 2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
 • które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych (wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia sezonu piłkarskiego, zakończenia szkoły)
 1. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
 2. Z chwilą przejęcia kluczy do domku Gość wpisany do karty meldunkowej ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z Jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez Gościa opłaty w wysokości 50 zł.
 4. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 5. W domkach zabrania się w szczególności:
 • palenia tytoniu
 • wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce)
 • pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem

I Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 8:00 rano.
 3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
 5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
 6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 8. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

I Zasady parkowania pojazdów i cumowania łodzi

 1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym lub cumujący łódź na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z Cennikiem Usług.
 2. Parkowanie i cumowanie łodzi wyłącznie na miejscach wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
 3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i łodzie ani znajdujące się w nich mienie.

I Zasady pobytu zwierząt

 1. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych.
 2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
 • wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z Cennikiem
 • posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia
 • zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko
 • sprzątania po nim nieczystości
 • wyprowadzania czworonoga w kagańcu i na smyczy
 1. Stanowczo zabrania się:
 • kąpieli zwierząt w jeziorze
 • pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, restauracji, sanitariatów

I Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystające z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
 • załącznik nr 1 – Warunki rezerwacji
 • załącznik nr 2 – Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego STANICA WODNA
 • załącznik nr 3 – Regulamin korzystania z domku

Warunki rezerwacji w Ośrodku Wypoczynkowym STANICA WODNA

 1. Podmiotem wynajmującym domki na pobyty wczasowe jest „STANICA WODNA” S.C. Agnieszka Nieżurawska, Paweł Gabrysiak, Iwona Rutkowska, ul. Jachtowa 44, 78-131 Dźwirzyno.
 2. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków Rezerwacji i Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego STANICA WODNA.
 4. Rezerwacji domków można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: +48 696 076 002 lub 94 351 03 85, drogą elektroniczną za pomocą poczty internetowej: stanicawodna@op.pl lub osobiście.

Przyjęta rezerwacja jest obowiązująca po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu.

Wpłat należy dokonywać na konto: Santander Bank Polska 64109026590000000102630170
Konta w EURO: PL95 1090 2659 0000 0001 3298 0524

W tytule wpłaty bądź przelewu prosimy o podanie informacji:

 • treść obowiązkowa „zadatek …”
 • terminu rezerwacji
 • nazwy domku
 • imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja
 1. Po dokonaniu wpłaty zadatku STANICA WODNA S.C. wystawi wpłacającemu fakturę zadatkową lub paragon zadatkowy, która zostanie rozliczona przy dokonywaniu płatności za cały okres pobytu. Jeśli odbiorcą faktury ma być inna osoba (lub firma) niż wpłacająca zadatek, prosimy o podanie tej informacji w treści przelewu.
 2. Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową.
 3. Zadatek musi być wpłacony niezwłocznie, najpóźniej 3 dni po dokonaniu rezerwacji. Dopłata do całości za pobyt wraz z kaucją następuje w recepcji w pierwszym dniu pobytu.
 4. W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem rezerwujący zobowiązany jest do przysłania potwierdzenia wpłaty na e-mail: stanicawodna@op.pl w celu weryfikacji w dziale księgowości.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
 6. Rezerwacja ważna jest do godz. 16:00 pierwszego dnia planowanego pobytu. W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o poinformowanie o tym fakcie do godz. 10:00.
 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 8. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skrócenia pobytu, zadatek nie jest zwracany za niewykorzystany pobyt zgodnie z treścią art. 394 kc.
 9. Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego STANICA WODNA, dostępne są w każdym domku oraz na stronie internetowej Ośrodka.
 10. STANICA WODNA S.C. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują osób rezerwujących, które dokonały rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKU

§1

W domku obowiązuje:

doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 10:00
cisza nocna od godz. 23:00 do godz. 8:00

§2

Z chwilą przejęcia kluczy do domku gość wpisany do karty meldunkowej ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z Jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz i pozostawić go w recepcji.
Ośrodek nie posiada usługi sprzątania, domek sprzątany jest przez Ośrodek każdorazowo po wyjeździe Gości.

§3

Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie nienagannym. W przypadku trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu, rzeczy zgodnie z bieżącą wyceną :

inne przedmioty – opłata zależna od sprzętu oraz wielkości zniszczeń

§4

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

§5

We wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny zakaz:

palenia papierosów i innych używek
pobierania energii elektrycznej w celu naładowania akumulatora w samochodzie lub innych urządzeń nie związanych z noclegiem w domku
używania sprzętu grającego na zewnątrz domku

§6

Gość zobowiązany jest:

dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku i jego otoczeniu
korzystać z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów ppoż. i BHP. Na terenie Ośrodka apteczka znajduje się w Recepcji ośrodka.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych, kuchenek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Ośrodka.

§7

Osoby odwiedzające naszych gości powinny powiadomić recepcję o wizycie na terenie Ośrodka oraz zakończyć wizytę do godz. 21:00 lub za zgodą recepcji dokonać formalności meldunkowych i dokonać opłaty w wysokości 40 zł/os. W domku może przebywać maksymalnie 1 dodatkowa osoba.

§8

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Pływającego Na Jeziorze Resko Przymorskie
Administratorem wypożyczalni jest STANICA WODNA S.C. w Dźwirzynie ul. Jachtowa 44 , 78-131 Dźwirzyno tel: +48 696-076-002

 1. Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego czynna jest w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Wydanie sprzętu wodnego następuje wyłącznie osobom pełnoletnim na podstawie okazanego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem usług.
 3. Wypożyczanie sprzętu odbywa się do maksymalnej siły wiatru 3 stopnie w skali Beauforta.
 4. Pracownik wypożyczalni zobowiązany jest do dokonania wpisu w Rejestrze Wypożyczalni Sprzętu Wodnego.
 5. Pracownik wypożyczalni posiada całkowity zakaz przechowywania dokumentów, telefonów i innych cennych przedmiotów należących do osób korzystających ze sprzętu wodnego.
 6. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym decydują się o zabraniu na pokład osób małoletnich na własną odpowiedzialność.
 7. Ilość osób pływających na danym sprzęcie wodnym nie może być większa, niż przewidziana norma dla danej jednostki.
 8. Pracownik wypożyczalni zobowiązany jest do wydania kamizelek asekuracyjnych wszystkim osobom wypływającym na jezioro. Osoby wypływające zaś zobowiązane są do założenia kamizelek.
 9. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne, wiosła oraz ponosi koszty ich uszkodzenia lub zaginięcia.
 10. Ze względu na bliskość wody należy zachować szczególną ostrożność podczas wsiadania i wysiadanie ze sprzętu wodnego.
 11. Usterki w wypożyczonym sprzęcie należy zgłaszać niezwłocznie.
 12. Zabrania się wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie wypożyczalni jak również w trakcie pływania sprzętem wodnym. Osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie wypożycza się sprzętu wodnego.
 13. Zabrania się pływania sprzętem w pobliżu miejsca wyznaczonego do windsurfingu & kitesurfingu, siadania na dziobie, rufie lub burtach, kołysania sprzętem, wykonywania skoków do wody,przybijania do brzegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody, wędkowania z pokładu za wyjątkiem łodzi wędkarskich.
 14. Użytkownik sprzętu wodnego zobowiązany jest do obserwowania warunków atmosferycznych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań , w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu.
 16. Sprzęt wodny musi powrócić do wypożyczalni na ustaloną godzinę (za spóźnienie pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z cennikiem).
 17. Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu będzie skutkowało usunięciem z terenu wypożyczalni oraz brakiem możliwości wypożyczenia sprzętu wodnego.
 18. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.